Sam + Pratik – Jaipur Wedding Photographer

Sam & Pratik’s Wedding in Jaipur, celebrated at the Gold Palace & Resort.

Tags : Jaipur Wedding Photographer, Wedding Photography in Jaipur